น้ำตกวังตะไคร้ / น้ำตกนางรอง / น้ำตกสาริกา / อุทยานพระพิฆเนศ
โรงเรียนนายร้อย จปร. / วัดพราหม์มณี‏ /เขื่อนขุด่านปราการชล /
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก


ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก


ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

"ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก (Play + Learn = Plearn) สร้างฐานสังคมการเรียนรู้การพึ่งตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพลิดเพลินกับการปฎิบัติจริง
พร้อมน้อมนำ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ได้จริงในชีวิต ประจำวัน" 
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ก่อตั้งบนที่ดินส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมูลนิธิชัย
พัฒนาและ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สำนึกในพระมหากรุณา
ธิคุณของพระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มีเจตจำนงที่จะถวาย ความจงรักภักดีประกอบ
กิจกรรมสนอง พระราชดำริ โดยมูล นิธิชัยพัฒนาขอพระบรมราชานุญาต ขอใช้ที่ดิน 14 – 2 – 18 ไร่ ตั้งอยู่หลังเขื่อนขุนด่านปราการชล บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก สมาคมนัก เรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปภัมภ์สนับ สนุนงบประมาณ เพื่อทำการพัฒนา ให้เกิด
ประโยช์แก่ประชาชน ทั่วไปโดยจัดทำโครงการศูนย์นิทรรศารการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริในพระ บาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เป็นโครงการ ที่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2545 โดยเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการก่อตั้ง
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2545 จัดสรรพื้นที่กว่าอีก 14 ไร่ ให้ก่อเกิดประ
โยชน์สูง สุดสู่การเป็น “ อาศรมปัญญา ” 

      

 

 

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เที่ยวทั่วไทย สไตล์ makonyok.com

.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player